มันคืออะไร?

คนไทยใช้บัตรระบุตัวตนหลักๆอยู่สองอย่าง คือ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ ที่อยู่ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก บัตรนี้จะเป็นสีฟ้า (ดูตัวอย่างด้านล่าง)
  2. ทะเบียนบ้าน ซึ่งจะเป็นเล่มสีน้ำเงิน และจะระบุถิ่นที่อยู่อย่างเป็นทางการ

 

 

THAI ID CARD

บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับคนสัญชาติไทย

 

ทั้งสองอย่างนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการโอนที่ดิน การออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้ง ใช้สำหรับยื่นคำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนขอเอกสารราชการ และใช้เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร ฯลฯ

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ใช้หนังสือเดินทางในประเทศไทยเป็นบัตรประจำตัวประชาชน นอกจากนี้ชาวต่างชาติยังสามารถใช้ “ทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง” ได้อีกด้วย อำเภอ หรือเทศบาลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลในในเรื่องนี้ เอกสารนี้ใช้เหมือนกับคนไทยซึ่งจะระบุถิ่นที่อยู่อย่างเป็นทางการของพวกเขา ทั้งนี้ตรวจคนเข้าเมืองยังสามารถออกเอกสารที่เรียกว่า “ใบรับรองถิ่นที่อยู่” เพื่อให้การรับรองที่อยู่ของคุณได้อีกด้วย

บัตรประจำตัวประชาชนไทย ออกตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัตรประจำตัวประชาชนไทยนำมาใช้ในปี พ.ศ. 2526

เลขตัวแรกของบัตรประจำตัวประชาชนไทยมีความหมาย ต่อไปนี้:

เลข 1 หมายถึง ผู้มีสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 เป็นต้นไป ที่บิดามารดา จดทะเบียนการเกิดภายใน 15 วัน

เลข 2 หมายถึง ผู้มีสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 เป็นต้นไป ที่บิดามารดา จดทะเบียนการเกิดล่าช้า

เลข 3 หมายถึง ผู้มีสัญชาติไทย หรือคนต่างด้าว ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในการสำรวจสำมะโนประชากรก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2527

เลข 4 หมายถึง กลุ่มคนประเภทเดียวกันกับ (เลข 3) ผู้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้มีหมายเลขประจำตัวประชาชน

เลข 5 หมายถึง ผู้มีสัญชาติไทย ที่มีรายชื่อถูกบันทึกอยู่ในการสำรวจสำมะโนประชากรในภายหลังเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด

เลข 6 ถูกนำมาใช้สำหรับผู้ที่เข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมายหรือผู้ที่เข้ามาในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีเจตนาที่จะอยู่ในประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนั้นถ้าคุณมีทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง คุณก็จะมีหมายเลขประจำตัวประชาชนไทยที่เริ่มต้นด้วยเลข 6

เลข 7 สำหรับเด็กที่เป็นบุตรของบุคคลหมายเลข 6

เลข 8 สำหรับคนต่างด้าว ผู้ซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นสัญชาติไทยภายหลังวันที่ 1 พฤษภาคม 2527 (และมีถิ่นที่อยู่ถาวร)

คนไทยที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป จะต้องไปทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยตามกฎหมายกำหนด

 

 

THAILAND Pink ID Card

   นี่คือบัตรประจำตัวประชาชนสีชมพูของผมที่ผมได้ทำในจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

 

บัตรประจำตัวประชาชนนี้ไม่ได้มีสิทธิเช่นเดียวกับบุคคลสัญชาติไทยหรือกลายเป็นบุคคลสัญชาติไทยแต่อย่างใด

กฎหมายฉบับนี้ได้รับการปรับปรุง สำหรับคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยให้มีบัตรประจำตัวประชาชนไทย ในปี 2551 ซึ่งกำหนด 4 ประเภทของชาวต่างชาติ ตามมาตรา 2:

ก) ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร

ข) เด็กที่สามารถอาศัยอยู่ในประเทศ

ค) ผู้ที่สามารถอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันเช่นการทำงาน

ง) และบรรดาผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต (ผิดกฎหมาย)

ดังนั้นตั้งแต่ปี 2551 ชาวต่างชาติจะได้รับบัตรประจำตัวประชาชนไทยถ้าพวกเขาอยู่ในกลุ่ม 4 ประเภทดังกล่าว ในกฎหมายเดียวกันได้อธิบายขั้นตอนการลงชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน อยู่ในข้อ 4

ทั้ง 4 ประเภทของคนที่จะได้รับบัตร ซึ่งไม่มีคำอธิบายมากนัก ราคาค่าเขียน 60 บาทในข้อ 11 และ 20 บาทหากคุณต้องการสำเนา

หลังจากที่ทหารทำรัฐประหารปี 2557 รัฐบาลต้องการที่จะลงทะเบียนอพยพจาก กัมพูชา พม่า และลาวหลายพันคน ซึ่งเป็นข่าวไปทั่วว่า “บัตรสีชมพู” จะมาถึงเร็ว ๆ นี้ (อ่านที่นี่สำหรับตัวอย่าง)

 

บัตรประจำตัวประชาชนไทยสีชมพู ตั้งแต่ปี 2559

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ที่อำเภอและเทศบาลได้รับระเบียบใหม่ ประกอบไปด้วย 2 หน้ากระดาษ อธิบายกระบวนการใหม่ของ “บัตรประจำตัวประชาชนไทยสีชมพู” เราได้แปลกฎระเบียบเป็นภาษาอังกฤษสำหรับความเข้าใจของคุณ

ทำอย่างไรถึงจะได้รับบัตรใบนี้:

อย่างแรกที่คุณจำเป็นต้องมีคือหมายเลขประจำตัวประชาชนไทยในการทำบัตร หากชื่อของคุณอยู่ในทะเบียนบ้านเล่มสีเหลือง (สำหรับชาวต่างชาติ) หรือทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำ (มีถิ่นที่อยู่ถาวร) เราขอแนะนำให้คุณไปที่อำเภอ หรือเทศบาล และนำเอกสารฉบับจริงและสำเนารายการต่อไปนี้:

หนังสือเดินทางของคุณ

ใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)

ทะเบียนบ้านของคุณ

ใบรับรองการแต่งงานของคุณ (ถ้ามี)

สมุด 2 เล่มของคุณสำหรับการอยู่อาศัยอย่างถาวร (ถ้าคุณมีถิ่นที่อยู่ถาวร)

สูติบัตรของเด็กไทย (ถ้ามี)

มันก็มักจะดีกว่าที่จะนำเอกสารไปมากกว่านำน้อย เพราะคุณจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทางอําเภอขอนั้นจะมีอะไรบ้าง ตัวอย่างเช่น ผมจะไม่แปลกใจที่จะมีการขอหนังสือเดินฉบับแปลในบางพื้นที่ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการระบุไว้ในกฎระเบียบก็ตาม โปรดทราบว่าในเดือนกรกฎาคมปี 2559 ผมเป็นชาวต่างชาติคนแรกที่ขอทำบัตรใบนี้ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้คุ้นเคยในการทำเช่นนั้น ใช้เวลา 3 วันสำหรับผมที่จะมีบัตรนี้

นำเอกสารทั้งหมดทำสำเนาและลงนามทุกหน้าด้วยปากกาสีน้ำเงิน กฎระเบียบยังอ้างถึงพยาน ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องมีพยานที่นำมาในการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย

ขั้นตอนควรจะเป็นไปอย่างรวดเร็วภายในวันเดียว หรือคุณจะได้รับมันไม่กี่วันต่อมา คุณจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือทั้งสองและถ่ายรูปโดยไม่สวมรองเท้าในขณะถ่ายรูปติดบัตร แรงงานข้ามชาติ ลาว กัมพูชา พม่ามีบัตรที่คล้ายกัน แต่จะเป็นสีขาว แต่งตัวเรียบร้อยในวันที่คุณจะไปทำบัตร

บัตรใบนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 10 ปีตามข้อ 8 ของการควบคุมใน 2551 แต่ถ้าคุณมีอายุมากกว่า 60 ก็จะไม่มีวันหมดอายุ (ยังอยู่ในข้อ 8 เหมือนกัน)

สำหรับผมที่จังหวัดนครราชสีมา ไม่เสียค่าบริการ แต่ตามกฎหมายพวกเขาควรจะขอให้คุณจ่าย 60 บาท

ประโยชน์ของบัตร เราจะมาดูกันอีกที คุณอาจจะจ่ายในราคาคนไทยสำหรับอุทยานแห่งชาติ บางทีคุณอาจจะไม่ต้องถือหนังสือเดินทางตลอดเวลา (แต่วีซ่า ไม่ได้เขียนไว้ในบัตรนั้น) นี่คือบัตรประจำตัวระบุตัวตนอย่างเป็นทางการของประเทศไทย มีชื่อของคุณในภาษาไทยและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไทย นอกจากนี้ยังจะแก้ไขการสะกดชื่อภาษาไทยของคุณด้วย

คู่มือเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนไทยสีชมพูสำหรับชาวต่างชาติ

This post is also available in: อังกฤษ