property-law-droit-propriete

สัญญาเช่าและสัญญาให้เช่า

เพราะชาวต่างชาติปกติไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของที่ดินในประเทศไทย ชาวต่างชาติหลายคนที่ประสงค์จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยตัดสินใจจะเช่าทรัพย์สิน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย (CCCT) อนุญาตให้บุคคลใดๆ (ไทย ต่างชาติ หรือแม้กระทั่งบริษัท) เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 30 ปี ตามมาตรา 537 ถึง 571 ว่าด้วยการ “เช่าอสังหาริมทรัพย์”

มันเป็นสัญญาตามกฎหมายพื้นฐานที่เจ้าของ (ผู้ให้เช่า) ให้สิทธิ์กับบุคคลอื่น (ผู้เช่าหรือผู้เช่า) ที่จะครอบครองและได้รับประโยชน์บางอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สินในช่วงเวลาที่กำหนดแต่เพียงผู้เดียว

สิทธิเหนือพื้นดิน

สิทธิเหนือพื้นดินเป็นทรัพยสิทธิที่รู้จักกันส่วนใหญ่ในประเทศที่ใช้ซีวิล ลอว์ (เช่น ในฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ไทย ฯลฯ ) เจ้าของที่ดินให้สิทธิเหนือพื้นดินแก่ผู้รับสิทธิ โดยมีสิทธิเป็นเจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเพาะปลูก บนดินหรือใต้ดินนั้น

 

ตามที่กล่าวใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย:

“มาตรา 1410 เจ้าของที่ดินอาจก่อให้เกิดสิทธิเหนือพื้นดินเป็นคุณแก่บุคคลอื่น โดยให้บุคคลนั้นมีสิทธิเป็นเจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งเพาะปลูก บนดินหรือใต้ดินนั้น” 

พินัยกรรมและคำสั่งสุดท้ายในประเทศไทย

มันจะเป็นการช่วยปลอบประโลมอย่างมากที่จะได้รู้ว่าในเวลาที่คนที่คุณรักกำลังไว้ทุกข์ให้การเสียชีวิตของท่าน ท่านได้ทำทุกอย่างในอำนาจของท่านเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา พินัยกรรมและคำสั่งสุดท้ายให้ท่านสามารถเลือกผู้รับพินัยกรรม ( “legatees”) และแสดงความปรารถนาสุดท้ายของท่านอย่างชัดเจน ถ้าท่านไม่ได้ทำพินัยกรรม กฎหมายในประเทศไทยจะตัดสินว่าใครจะได้รับมรดกในทรัพย์สินของท่านแทนท่าน พินัยกรรมที่เหมาะสมเป็นการรับประกันว่าความปรารถนาของท่านจะได้รับการเคารพ นอกจากนี้ยังจะทำให้การจัดการตัวทายาทของท่านได้ง่ายมากขึ้น

สัญญาให้สิทธิเก็บกินในประเทศไทย

สัญญาให้สิทธิเก็บกินถูกกำหนดโดยมาตรา 1417-1428 ของ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย สัญญาให้สิทธิเก็บกินเป็นการให้สิทธิเพื่อประโยชน์แก่ผู้ทรงสิทธิเก็บกินโดยเจ้าของบ้านหรือที่ดิน โดยบุคคลนี้จะมีสิทธิครอบครอง ใช้ และได้รับประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ (มาตรา 1417) ผู้ทรงสิทธิเก็บกินมีสิทธิในการจัดการทรัพย์สิน (มาตรา 1414) อาจจะสามารถเป็นในส่วนของที่ดิน ตัวบ้านหรือทั้งสอง

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส