การจัดตั้งบริษัทในธุรกิจที่แตกต่างกันนั้นจะมีข้อกฎหมายที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น

 

thai-company

 

เจ้าของคนเดียว

ถ้าคุณต้องการเป็นเจ้าของโดยปราศจากหุ้นส่วน จะเรียกว่าธุรกิจเจ้าของคนเดียว อย่างไรก็ตามชาวต่างชาติในประเทศไทยไม่อนุญาตให้ดำเนินธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียว ยกเว้นบุคคลสัญชาติสหรัฐที่ซึ่งอนุญาตให้ทำธุรกิจได้ภายใต้ข้อกำหนดด้านข้อสัญญาระหว่างไทย-สหรัฐ

หุ้นส่วน

บุคคลสองคนหรือมากกว่านั้นสามารถเริ่มทำธุรกิจด้วยข้อตกลงของการแบ่งกำไรและขาดทุน ในประเทศไทย มีหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนและหุ้นส่วนแบบจดทะเบียน ในกรณีที่หุ้นส่วนไม่จดทะเบียน หุ้นส่วนทั้งหมดต้องรับผิดทั้งหมดเมื่อได้เข้าหุ้นกันแล้ว กฎหมายไทยไม่พิจารณาว่าหุ้นส่วนประเภทนี้เป็นนิติบุคคลและให้คิดภาษีแบบบุคคลธรรมดา การจดทะเบียนหุ้นส่วนสามัญจำกัดทำให้หุ้นส่วนทั้งหมดต้องรับผิดต่อข้อผูกพันทั้งหมด ภาษีหุ้นส่วนจะนำมาใช้ในหุ้นส่วนประเภทนี้

บริษัทจำกัดและมหาชน

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด จะต้องมีหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับนำมาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และหนังสือบริคณห์สนธิสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าผู้เริ่มก่อการและผู้ถือหุ้นไม่มีข้อทักท้วงใดๆ

การดำเนินการในการจัดตั้งธุรกิจและจดทะเบียนบริษัทมหาชนจะมีความคล้ายคลึงกับบริษัทจำกัด จริงๆแล้วบริษัทจำกัดสามารถเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อย่างไรก็ตามบริษัทมหาชนสามารถขายหุ้นต่อสาธารณะได้ ซึ่งจะจำกัดถ้าเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทย

การร่วมทุน

ไม่มีคำนิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับการร่วมทุนตามกฎหมายไทยยกเว้นในประมวลรัษฎากร การลงทุนตามสัญญาจะยกเว้นเรื่องภาษีหรือใบอนุญาต

สำนักงานสาขา

เป็นการปกติที่บริษัทจะมีสำนักงานใหญ่อยู่ต่างประเทศและต้องการเปิดสาขาในประเทศไทย ตามกฎหมายไทยนั้นสำนักงานสาขาก็สามารถมีขึ้นได้ ผู้ยื่นคำขอต่อขอจากระทรวงพาณิชย์ในการเปิดสาขา

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีรูปแบบอื่นๆอีกในประเทศไทย ถ้าคุณต้องการรู้ข้อมูลมากกว่านี้หรือต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถติดต่อทางบริษัทฯเราได้

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส