การรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรม

การรับบุตรบุญธรรมคืออะไร?

Adoption-Symbol“การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม คือ การรับเอาลูกของพ่อแม่เด็กหรือผู้ปกครองอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดมาเป็นลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อำนาจในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะมีผลต่ออำนาจปกครองและสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบของพ่อแม่โดยกำเนิดให้ขาดไป และถ่ายโอนความรับผิดชอบและสิทธิเหล่านั้นให้กับพ่อแม่บุญธรรม”

หากท่านอยู่ต่างประเทศและมีความประสงค์จะรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อเอาไปอุปการะเลี้ยงดูเสมือนบุตรของตน ท่านจำเป็นจะต้องยื่นคำขอต่อตัวแทนในประเทศของท่าน.

หากท่านประสงค์จะยื่นคำขอสำหรับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศไทย นั่นหมายความว่าท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทยและประสงค์จะรับบุตรบุญธรรมคนไทย โดยท่านต้องนำแบบคำขอไปยื่นที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โปรดทราบว่าการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานมากในประเทศไทย อาจจะใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีในการดำเนินการ

ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งและให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ  มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 พฤษภาคม 2538

ลิงค์เพิ่มเติม:

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส