การสมรสในประเทศไทย

สำหรับชาวต่างชาติประสงค์จะจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายมาก ท่านอาจไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากสำนักงานกฎหมายใดๆ อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์จะใช้บริการของเรา เราสามารถช่วยท่านได้

การแต่งงานกับชาวต่างชาติ

การสมรสมี 4 ขั้นตอน คือ:

1) ขอรับใบรับรองความเป็นโสดจากสถานทูตของท่าน (เอกสาร ก)
2) นำใบรับรองความเป็นโสดดังกล่าวไปแปลเป็นภาษาไทย (เอกสาร ข)
3) นำเอกสาร ก ตัวจริง พร้อมเอกสารแปล (เอกสาร ข) ไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ
4) ไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอหรือเขตในประเทศไทย

เอกสารฝ่ายหญิง:
• ทะเบียนบ้านฉบับจริง + สำเนา 2 ฉบับ
• บัตรประชาชนฉบับจริง + สำเนา 2 ฉบับ
• ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี ) + สำเนา 1 ฉบับ

เอกสารฝ่ายชาย:
• ใบรับรองโสดฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทย (ที่แปล ) + สำเนา อย่างละ2 ฉบับ
• พาสปอร์ตตัวจริง + สำเนาด้านหน้าที่มีข้อมูล 2 ฉบับ
• สำเนาพาสปอร์ตหน้าที่มีการเดินทางเข้าประเทศไทยครั้งล่าสุด 2 ฉบับ

 

 

สำหรับขั้นตอนแรกท่านจะต้องเดินทางไปที่สถานเอกอัครราชทูตของท่านประจำประเทศไทยด้วยตนเองพร้อมหนังสือเดินทางเพื่อแถลงคำยืนยันว่าท่านมีสถานะภาพโสดและมีอิสระที่จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย บางสถานทูตอาจมีการขอเอกสารมากกว่าที่อื่นๆ อย่างเช่น ใบสำคัญการหย่าก่อนหน้า หรือคำพิพากษา หนังสือรับรองการตายของอดีตคู่สมรส ฯลฯ บางสถานทูตไม่ขอเอกสารใดๆ เลย กฎหมายไม่สามารถดำเนินการสิ่งเหล่านั้นเพื่อท่านได้ ท่านจำเป็นต้องไปปรากฎตัวและดำเนินการด้วยตัวของท่านเอง

สำหรับขั้นตอนที่ 2 และ 3 สำนักงานกฎหมายหรือหน่วยงานสามารถช่วยท่านได้ แต่ท่านสามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้หากท่านทำตามดังต่อไนี้;
1. นำใบรับรองความโสดที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจากสถานทูต (ยืนยันความเป็นอิสระในการสมรส บางครั้งเรียกว่าคำประกาศ) ไปแปลเป็นภาษาไทยยังสำนักงานแปลที่มีชื่อเสียง

2. จากนั้นนำเอกสารใบรับรองความโสดตัวจริงและเอกสารตัวแปลเป็นภาษาไทย พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางของท่านไปยื่นคำขอรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย (ที่อยู่: 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์: (66-2) 575-1056-60 โทรสาร:. 575-105) ท่านสามารถยื่นความประสงค์ขอรับเอกสารรับรองภายในวันที่ยื่นหรือในอีกวันถัดไป โดยค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ราคา 800 และ 400 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทการยื่นคำขอรับเอกสารที่ท่านระบุ

marriage

ถึงขั้นตอนนี้ท่านพร้อมที่จะทำการสมรสด้วยเอกสารรับรอง ก + เอกสาร ข ได้รับการแปลและรับรองจากกรมกงสุลของประเทศไทย และเอกสารประจำตัวของคู่สมรสอื่นๆ โดยนำเอกสารทั้งหมดนี้ไปดำเนินการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานทะเบียนของที่ว่าการอำเภอใดๆ เจ้าหน้าที่จะทำการจดทะเบียนสมรสและออกใบสำคัญการสมรสให้เป็นภาษาไทย

โปรดจำไว้ว่าในกรณีของคู่สมรสฝ่ายหญิงเป็นหม้ายหรือหย่าร้าง (ผู้หญิง) การสิ้นสุดของการสมรสก่อนหน้าต้องมีระยะห่างกันของเวลาอย่างน้อย 310 วันก่อนทำการสมรสครั้งใหม่ การทดสอบการตั้งครรภ์ของแพทย์จะเป็นที่ยอมรับหากเวลาระหว่างการสมรสก่อนหน้าและการสมรสครั้งใหม่น้อยกว่า 310 วัน แต่กฎนี้จะไม่ใช้บังคับหาก;
1. เด็กได้รับการเกิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวหรือ
2. คู่หย่าร้างมีการสมรสใหม่หรือ
3. มีคำสั่งของศาลให้ฝ่ายหญิงสามารถสมรสได้

ในบางกรณีเอกสารที่ต้องใช้ยื่นพร้อมกับคำแปลจะต้องยื่นต่ออำเภออย่างน้อยหนึ่งวันก่อนวันทำการจดทะเบียนสมรส อย่างไรก็ตามสำนักงานจดทะเบียนแต่ละแห่งสามารถมีกฎของตัวเองดังนั้นจะดีกว่าหากท่านทำการตรวจสอบอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจดทะเบียนนั้นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าสู่ระบบเว็บไซด์ของ กรมการบริหารส่วนจังหวัด.

This post is also available in: อังกฤษ ฝรั่งเศส