สิ่งที่จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการทำสัญญาก่อนสมรสไทย?

สัญญาก่อนสมรสเป็นเอกสารสัญญาทางกฎหมายที่คู่สมรสลงนามก่อนเข้าสู่การทำการสมรส ซึ่งสัญญานี้ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า antenuptial หรือ premarital agreement ตรงข้ามกับสัญญาระหว่างสมรสซึ่งเป็นสัญญาที่ทำระหว่างสามีและภรรยาหลังจากการสมรสของพวกเขา

ปกติสัญญาก่อนสมรสจัดให้มีแผนทางการเงินซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ผ่านกระบวนการของการสมรสหรือเมื่อมีการสิ้นสุดของการสมรส (ยกตัวอย่างเช่น: หย่าร้าง) สำหรับคนที่มีสินทรัพย์ที่สำคัญและทรัพย์สินต่างๆ และต้องการที่จะควบคุมส่วนของสินทรัพย์เมื่อการหย่าร้าง เอกสารทางกฎหมายนี้เป็นประโยชน์มาก

ภายใต้กฎหมายไทย สัญญาก่อนสมรสและสัญญาระหว่างสมรส เป็น 2 ประเภทสัญญาที่สามารถทำในความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ระหว่างสามีและภรรยา ท่านควรทราบว่าสัญญาระหว่างสมรสตามกฎหมายไทยไม่สามารถบังคับใช้ได้เต็มที่เพราะมาตรา 1469 ของประมวลกฎหมายแพ่งไทย

“สมรสตามวิถีชาวพุทธ” ไม่ถือว่าเป็นการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย การสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติมหาชนที่กระทำอย่างเป็นทางการและมีการจดทะเบียนที่สำนักงานท้องถิ่น เพราะการสมรสเป็นพระราชบัญญัติมหาชน เหตุผลที่ว่าทำไมเราจะต้องจดทะเบียนสัญญาก่อนสมรสในประเทศไทยก็คือเพื่อประกาศต่อบุคคลที่สามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่สมรสจะได้รับการควบคุม

สัญญาก่อนสมรสไทยเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีและภริยาที่ทำขึ้นภายใต้กฎหมายไทยเท่านั้น กฎหมายไทยเป็นตัวกำหนดขอบเขตสัญญาก่อนสมรสและท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎของไทยเพื่อให้สัญญามีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย สัญญาก่อนสมรสไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถบังคับใช้ตามที่กฎหมายกำหนดดังนี้:

  • จะต้องมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในวันเดียวกันของการจดทะเบียนสมรสหรือ;
  • จะต้องมีการลงนามในสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยคู่สมรสทั้งสองฝ่าย
  • จะต้องมีพยานสองคน
  • สัญญาควรจะได้รับการแนบท้ายกับทะเบียนสมรส ณ สำนักงานที่ทำการจดทะเบียนสมรส

สัญญาก่อนสมรสไทยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของสามีและภริยาในระหว่างการสมรสของพวกเขาเท่านั้น สัญญาก่อนสมรสจะถือเป็นโมฆะหาก; ยกตัวอย่างเช่น:

  • สัญญาก่อนสมรสระบุว่าถ้าสามีไปกับผู้หญิงอื่น ภริยาสามารถยื่นฟ้องหย่าได้ ข้อนี้จะถือเป็นโมฆะเพราะเป็นข้อตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยประชาชนหรือศีลธรรมอันดีตามมาตรา 1465 วรรค 2 และมาตรา 150 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย
  • ชายที่ได้มีการจ่ายค่าเลี้ยงดูให้แก่มารดาของเขาทุกเดือนก่อนการสมรส หากสัญญาก่อนสมรสระบุว่าเงินเดือนของเขาทั้งหมดจะถูกมอบให้แก่ภริยาของเขาแม้กระทั่งค่าเลี้ยงดูของมารดาของเขา ก็ถือว่าเป็นโมฆะเพราะเป็นข้อตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยประชาชนหรือศีลธรรมอันดี

นอกจากนี้หากมีข้อที่ระบุว่าให้เป็นไปตามกฎหมายต่างประเทศ ปกติควรจะถือเป็นโมฆะตามกฎหมายไทย อีกตัวอย่างหนึ่งข้อที่ระบุว่าในกรณีที่สามีและภริยาแยกกันอยู่ สินทรัพย์ทั้งหมดที่ได้มาในระหว่างแยกกันอยู่จะถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัว แม้ข้อนี้มาจากบทบัญญัติของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมันก็ควรจะใช้บังคับได้ที่โน่น ไม่ใช่ในประเทศไทย

สัญญาดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ถ้าระบุว่าหนี้ของคู่สมรสนั้น ตัวอย่างเช่น หนี้การศึกษาจะเป็นหนี้ส่วนบุคคลของสามีหรือหนี้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของทั้งสองจะหนี้ส่วนบุคคลของภริยา

ในกรณีที่ผู้เยาว์ประสงค์จะทำการสมรสและทำสัญญาก่อนสมรส ผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง บิดามารดาบุญธรรมหรือตัวแทนทางกฎหมายของการสมรสและทำสัญญา (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ในประเทศไทย)

 

CategoryCivil law